Spaarloon, levensloop en vitaliteitssparen

Zoals u wellicht weet worden de fiscaalvriendelijke spaarmogelijkheden voor werknemer het sparen via de spaarloon– of levensloopregeling, vervangen door het vitaliteitssparen. Voor de levensloopregeling is overgangsrecht van toepassing dat op 10 oktober jl. in de tweede nota van wijziging op het belastingplan 2012 is aangepast. Wat is nu de laatste stand van zaken met betrekking tot de spaarregelingen?

De spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. In 2012 mag het gespaarde bedrag ineens belastingvrij worden opgenomen. Het tegoed mag ook blijven staan. In dat geval blijven de huidige regels van kracht en blijft de vrijstelling in box 3 voor het niet opgenomen bedrag tot uiterlijk 1 januari 2016 behouden. 
Op 31 december 2015, wanneer de laatst mogelijke inleg van 2011 vrijvalt, is de spaarloonregeling defnitief ter ziele. Het is niet mogelijk om een spaarloontegoed door te storten in de vitaliteitsregeling.

Ook de levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. Echter, voor deelnemers die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 hebben gespaard, blijft de regeling openstaan. Klein minpuntje: er wordt vanaf 2012 geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.

Per 1 januari 2013 doet het vitaliteitssparen zijn intrede. Vitaliteitssparen heeft als voor deel dat er geen doeleisen zijn bij opname van het gespaarde tegoed. Daarnaast kunnen niet alleen werknemers, maar o.a. ook zelfstandig ondernemers deelnemen aan deze spaarregeling. Het jaarlijks maximaal in te leggen bedrag is € 5.000 tot het maximale saldo van € 20.000 is bereikt. Opname uit de vitaliteitsregeling is onbe-
perkt, behalve vanaf de 62-jarige leeftijd. Dan mag niet meer dan € 10.000 per jaar worden opgenomen. Wordt meer opgenomen, dan is het gehele tegoed ineens belast. Belastingaftrek en belastingheffing voor 
vitaliteitssparen worden niet geregeld via de loonbelasting, maar via de inkomstenbelasting.

Stortingen in en opnames uit de vitaliteits regeling zijn aftrekbaar respectievelijk belast in box 1. Het tegoed op de vitaliteitsspaarrekening vormt geen box 3 vermogen.

In 2013 mag iedereen zijn levenslooptegoed zonder fiscale gevolgen omzetten in vitaliteitssparen, ook als hierdoor het maximumtegoed van € 20.000 wordt overschreden. In dat geval is vanaf dat moment 
geen nieuwe extra storting mogelijk tot het moment dat door opname het saldo weer lager is geworden dan € 20.000. Vanaf 2014 kan, voor degenen die op 31 december 2011 een saldo hadden van minimaal € 3.000, het levenslooptegoed ook worden doorgezet naar vitaliteitssparen, maar dan wordt het saldo boven € 20.000 belast, onder verrekening van de levensloopverlofkorting. Het is niet mogelijk om zowel aan de levensloopregeling als aan de vitaliteitsregeling deel te nemen.

Deelnemers die op 31 december 2011 minder dan € 3.000 hebben gespaard, kunnen het tegoed (inclusief opgebouwde korting) in 2012 of 2013 aanwenden voor opname van verlof of in 2013 omzetten in vitaliteits-sparen. Is het tegoed eind 2013 niet opgenomen of gestort in devitaliteitsregeling
dan wordt het tegoed op 31 december 2013 in één keer belast.

Mocht u na 2011 willen (blijven) deelnemen aan de levensloopregeling, zorgt u er dan voor dat uw saldo eind 2011 minimaal € 3.000 bedraagt.