Jaarrekening door Your AA

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf van het afgelopen boekjaar. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide en het kasstroomoverzicht. De jaarrekening sluit aan op de financiële administratie die of door ons kantoor of door de klant zelf is geboekt aan de hand van bankafschriften, kasbladen, facturen en bonnen.

Fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening?

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, de fiscale en de bedrijfseconomische jaarrekening.

De fiscale balans is puur voor de fiscus. Deze balans moet voldoen aan de fiscale normen en is bedoeld om de winst van je onderneming te berekenen. Deze winst wordt gebuikt om de inkomsten- os vennootschapsbelasting te berekenen. Hierbij spelen bepaalde fiscale faciliteiten een rol zoals afschrijvingen, welke de fiscale winst verminderen. Deze zaken zien we niet terug in de commerciële balans.

De commerciële balans heeft als doel een beeld te geven over de gang van zaken van de vennootschap vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Er wordt geen rekening gehouden met fiscale faciliteiten. Uit de commerciële balans moet duidelijk blijken hoe de grootte en de samenstelling van het vermogen van de onderneming aan het eind van het boekjaar is.

jaarrekening

Deponering jaarrekening bij Kamer van Koophandel

Wat is de uiterste termijn?

Deponeer uw jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel. Wanneer deze niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Op deze pagina vindt u de belangrijkste punten op een rij.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de bv – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

 • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
 • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
 • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
 • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).

Uitzondering

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een bv betekent dit dat u deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).

Niet tijdig vastgesteld

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening. Voor een bv deponeert u deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heeft u een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeert u de voorlopige jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Deponeer op tijd

Deponeert u de jaarrekening niet (op tijd) en uw onderneming gaat failliet, dan kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Zorg er dus voor dat u binnen de termijn deponeert. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Uitleg voor gebruikers van de samenstellingsverklaring van een accountant

Een accountant kan bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten uitvoeren,  afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever (hierna: de organisatie of het bestuur daarvan) en de informatiebehoefte van de gebruiker. Hij rapporteert over de opdracht in een accountantsverklaring.In de praktijk komt een verklaring bij de jaarrekening het meeste voor. Dit kan dan zijn:

 • Een samenstellingsverklaring – de accountant ondersteunt de organisatie bij het opstellen van de jaarrekening
 • Een controleverklaring – de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid
 • Een beoordelingsverklaring – de accountant geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid

Wat de opdracht ook is, een accountant moet altijd professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en zorgvuldig zijn en informatie vertrouwelijk behandelen. Samenstellingsverklaring Wanneer een accountant het bestuur van de organisatie (of: de ondernemer) helpt bij het maken van de jaarrekening, geeft hij hierbij een samenstellingsverklaring af. Hierin staat de volgende informatie:

 • de inhoud van de opdracht
 • de verantwoordelijkheden van het bestuur
 • de verantwoordelijkheden van de accountant.

Omdat de accountant het bestuur helpt met het maken van de jaarrekening, gaat hij uit van de informatie die hij ontvangt van het bestuur. De accountant onderzoekt in principe niet of deze informatie correct is.Soms helpt hij het bestuur bij het maken van schattingen of bij de keuze van passende grondslagen voor financiële verslaggeving. Hij zal hierover altijd overleggen met het bestuur en ervoor zorgen dat het bestuur de gemaakte keuzes begrijpt. Dit om ervoor te zorgen dat het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de jaarrekening kan nemen. Wanneer de jaarrekening is opgesteld zal de accountant globaal nagaan of het beeld van de jaarrekening aansluit met zijn kennis van de organisatie. Als de accountant denkt dat de informatie van het bestuur niet compleet of onnauwkeurig is, dan zal hij het bestuur om aanvullende informatie vragen. Zo nodig zal hij zelf  aanpassingen voorstellen. Als de accountant de opdracht niet kan afmaken omdat het bestuur geen informatie geeft of weigert om bepaalde aanpassingen te laten maken in de jaarrekening, dan geeft hij de opdracht terug. In dat geval informeert hij ook eventuele toezichthouders, zoals een raad van commissarissen. Omdat de accountant het bestuur helpt bij het maken van de jaarrekening geeft hij geen oordeel of conclusie over de jaarrekening. Als de gebruikers van de jaarrekening een oordeel of conclusie willen, moet een accountant een controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren. Controleverklaring Bij een controleopdracht controleert de accountant of de jaarrekening die het bestuur heeft opgesteld een goede weergave is van de financiële situatie van de onderneming. In de controleverklaring geeft de accountant zijn onafhankelijke mening hierover in de vorm van een oordeel. Dit doet hij voor gebruikers van de jaarrekening zoals aandeelhouders, leveranciers en banken, die op basis hiervan beslissingen nemen. Een jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen en het resultaat van de organisatie. Maar dit betekent niet dat de jaarrekening tot op de laatste euro nauwkeurig hoeft te zijn. Deze moet wel zo nauwkeurig zijn dat de gemiddelde gebruiker zijn beslissingen hierop kan nemen. In andere woorden er mogen geen materiële afwijkingen in de jaarrekening zitten. Het doel van de controleopdracht is dat de accountant met een hoge mate van zekerheid zegt dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat. De accountant geeft geen absolute zekerheid dat de jaarrekening goed is omdat hij bewust misleid kan worden door een organisatie, de gemaakte schattingen in de jaarrekening vaak subjectief zijn en omdat het economisch niet verantwoord is om alle individuele transacties te onderzoeken. Vandaar dat de accountant spreekt over een redelijke mate van zekerheid. De accountant voert uitgebreide werkzaamheden uit om zijn oordeel te onderbouwen. Zo zal hij bijvoorbeeld:

 • nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan zijn controle inrichten
 • inkoop- en verkooptransacties onderzoeken
 • een voorraadtelling bijwonen
 • een rekeningsaldo laten bevestigen door een afnemer
 • cijferanalyses maken
 • inlichtingen vragen aan mensen in en buiten de gecontroleerde organisatie.

Het overgrote deel van de afgegeven controleverklaringen is goedkeurend. Dit komt doordat eventuele materiële afwijkingen die uit de controle blijken al voor het afgeven van de verklaring door de organisatie in overleg met de accountant worden gecorrigeerd. Het kan ook voorkomen dat er wel materiële afwijkingen in de jaarrekening zitten. Afhankelijk van de ernst van de afwijkingen geeft de accountant een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking. Soms heeft de accountant onvoldoende informatie om zijn oordeel over de jaarrekening te onderbouwen. Afhankelijk van de ernst daarvan geeft hij een oordeelonthouding of een verklaring met beperking. Omdat de accountant een mening geeft in zijn verklaring en gebruikers hierop af moeten kunnen gaan is het belangrijk dat hij onafhankelijk is. Hij moet zich daarom houden aan onafhankelijkheidsregels. Beoordelingsverklaring Ook bij een beoordelingsopdracht gaat de onafhankelijke accountant na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van de organisatie. De accountant voert alleen in principe minder werkzaamheden uit. Deze zullen vooral bestaan uit:

 • nadenken over wat fout kan gaan en op basis hiervan zijn beoordeling inrichten
 • inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie en
 • cijferanalyses maken

Omdat minder werkzaamheden worden uitgevoerd door de accountant, zal hij ook minder zekerheid kunnen geven over de jaarrekening. Zijn conclusie geeft een beperkte mate van zekerheid. De keuze hiervoor is afhankelijk van de behoefte aan zekerheid bij de gebruikers in verhouding tot de kosten. Als de accountant denkt dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, dan doet hij nader onderzoek. In de beoordelingsverklaring stelt de accountant dat ‘niet is gebleken dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de onderneming’. Daarmee zegt hij eigenlijk dat de jaarrekening plausibel lijkt. Net als bij de controleverklaring kan het ook hier voorkomen dat de accountant van mening is dat de jaarrekening fout is of dat hij hierover onvoldoende zekerheid kan verkrijgen. Hij brengt dit dan tot uitdrukking in zijn conclusie.

Accountant en adviseur in Amsterdam, Haarlem, Zaandam en Alkmaar